Persamaan Ayat-Ayat Dalam Alkitab, Al-Qur'an, Dan Hadits

Penting untuk diingat selalu bahwa persamaan antara ajaran/hukum Taurat, Injil, dan Alquran harus dipahami sebagai Firman Allah yang tetap, sedangkan perbedaan ajarannya harus dipahami sebagai nasakh (penggantian/perubahan hukum secara progressif).

Sebaliknya, ajaran Paulus (Kristen) secara tegas menolak hukum Taurat (Galatia 2:16), sehingga dengan demikian, maka penolakan Paulus (Kristen) terhadap hukum Taurat harus dipahami sebagai pembangkangan terhadap Firman Allah.

Beberapa teks Alkitab di bawah ini memiliki kesamaan atau keserupaan dengan teks Al-Qur'an dan Al-Hadits yang cukup mengagumkan:

1. YESAYA 29:11-12 DENGAN HR. BUKHARI

"Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai"; dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat membaca." (Yesaya 29:11-12)

Sama dengan:

"Malaikat itu mendekapku (Muhammad) sampai aku sulit bernapas. Kemudian, ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah!" Kujawab, "Aku tak dapat membaca." Ia mendekapku lagi hingga aku pun merasa tersesak. Ia melepasku dan berkata, "Bacalah!" dan kembali kujawab, "Aku tak dapat membaca!" Lalu, ketiga kalinya, ia mendekapku seperti sebelumnya, kemudian melepaskanku dan berkata: " baca: QS. 96:1-5" [HR. Bukhari]

2. YESAYA 60:1 DENGAN QS. 74:1-3

"Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu." (Yesaya 60:1)

Sama dengan:

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangkitlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah." (QS. 74:1-3)

3. YESAYA 40:25 DENGAN QS. 42:11

"Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus." (Yesaya 40:25)

Sama dengan:

" ... Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." (QS. 42:11)

4. YESAYA 42:1 DENGAN QS. 25:1

"Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." (Yesaya 42:1)

Sama dengan:

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (QS. 25:1)

5. KEJADIAN 12:2-3 DENGAN QS. 33:56-57

"Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." (Kejadian 12:2-3)

Sama dengan:

"Sesungguhnya Allah dan malaikat2-Nya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sesungguhnya orang-oang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." (QS. 33:56-57)

6. MARKUS 12:29 & ULANGAN 6:4; 32:39 DENGAN QS. 39:4

"Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." (Markus 12:29)

"Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!" (Ulangan 6:4)

"Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku. "(Ulangan 32:39)

Sama dengan:

" ... Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." (QS. 39:4)

7. MARKUS 12:31 DENGAN HR. TIRMIDZI

"Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri... "(Markus 12:31)

Sama dengan:

"Dari Abdullah bin 'Amru: Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Kasihilah siapapun yang di atas bumi, maka engkau akan dikasihi yang ada di langit..." [HR. Tirmidzi]

8. ULANGAN 19:21 DENGAN QS. 5:45

"Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki." (Ulangan 19:21)

"Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi." (Matius 5:38)

Sama dengan:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. " (QS. 5:45)

9. KELUARAN 34:8-9, MATIUS 26:39 & LUKAS 22:41 DENGAN HR. MUSLIM

"Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata (berdoa): ... " (Keluaran 34:8-9)

"Maka Ia (Yesus) maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: ... " (Matius 26:39)

"Kemudian Ia (Yesus) menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-Nya: ... "(Lukas 22:41)

Sama dengan:

Dari Abi Hurairah: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa." [HR. Muslim]

10. MAZMUR 84:10 DENGAN HR. MUSLIM

"Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah orang fasik. "(Mazmur 84:10)

Sama dengan:

Rasulullah bersabda: "Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) seribu kali lebih baik dari lainnya kecuali masjid al-Haram." [HR. Muslim]

11. YOHANES 5:30 DENGAN QS. 5:117

"Aku (Yesus) tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia (Allah) yang mengutus Aku." (Yohanes 5:30)

Sama dengan:

"Aku (Yesus) tidak pernah mengatakan kepada mereka (Bani Israel) kecuali apa yang Engkau (Allah) perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu." (QS. 5:117)

12. IMAMAT 19:20 DENGAN QS. 4:25

"Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum; tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan." (Imamat 19:20)

Sama dengan:

" ... dan apabila mereka (budak-budak perempuan) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita yang bersuami..." (QS. 4:25)
Wassalaam.

[Sumber: Islam Menjawab Fitnah]


 1. gravatar

  # by Anonim - 16 Juni 2013 23.58

  Nubuat di dalam Yesaya 42 menceritakan tentang Ahmad, 'Hamba Allah' yang akan berperang dan mebawa keadilan pada agama Allah. Dia juga akan membebaskan Arabia dari amalan penyembahan berhala. Gurun, desa-desa dan kota-kota Arabia akan memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah apa yang terjadi sehingga ke hari ini. Seluruh Arabia memuji dan mengagungkan Allah setiap hari.

  Dan seterusnya kita membaca Yesaya 42:18 - 25; perihal Bani Israel akan tetap tuli dan buta karena mereka mengabaikan perintah Allah yang dibawa oleh 'Hamba Allah' ini.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Dalam Yesaya 42:1, ianya bukanlah kebetulan jika kita melihat pada penulisan אתמך (Atmc) אחמד (Ahmd). Dan kalimat sebelum אתמך (Atmc), adalah עבדי (Abedi ~ Hamba Ku). Nubuat ini tidak lain merujuk pada Ahmad, Abedallah (Ahmad, Hamba Allah).

  Istimewanya penulisan אתמך (Atmc), ia satu kalimat yang meperihalkan nubuat akan datangnya Hamba Allah serta ditulis sekali sahaja dalam Alkitab. [Apakah pena yang menulis salah menyalin atau ianya kesalahan yang disengaja?]

  Bani Israel telah menerima nubuat kedatangan Ahmad namun malang, hanya sedikit yang menerima.

 2. gravatar

  # by Anonim - 26 Juli 2014 21.53

  Yesaya 42:1

  (1) Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.

  apakah muhammad dibrikan Roh Kudus.....????

  Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya “Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…”Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya(Hadis Anas bin Malik hal.72)

  YOHANES 1:1
  1:1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

  1:2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

  Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna “… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya.”…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…(Maryam, 19:17)

  YOHANES 1:14
  1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.

  1:9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
  1:10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.
  1:11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.
  1:12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;

 3. gravatar

  # by Anonim - 26 Juli 2014 22.08

  * Yesaya 42:1
  Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.

  Coba perhatikan ayat berikut :

  QS 66:12 :
  dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.

  Kata (ciptaan) tidak ada dalam bahasa Arabnya, berarti pengertian yang tepat dari ayat diatas adalah : Isa adalah sebagian dari Roh Allah SWT, cocok dengan Yesaya 42 “Aku telah menaruh roh Ku ke atasnya”
  Apakah ada ayat dalam Qur'an yang menyatakan nabi Muhammad adalah roh Allah SWT?

  Sementara Muhammad SAW saat ditanya tentang roh oleh orang-orang Yahudi tidak dapat menjawab apa itu roh. Wahyu yang diperoleh Muhammad dari Jibril tentang roh adalah :

  QS 17:85 : “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".”

  Bagaimana mungkin ini terjadi seandainya Muhammad memang telah menerima roh Allah?.


  Bahasan 2:

  *Yesaya 42:2
  Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.

  Maksud "Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara", ialah bahwa Sang Mesias yang memang tugas utamanya adalah sebagai kurban, bahwa Ia tidak melawan ketika ia menjalani hukuman mati untuk kurban dosa. Namun, biasanya teman-teman muslim menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa bukan Isa yang dinubuatkan karena Isa telah menyaringkan suaranya di Bait Allah dan saat dikayu salib.

  Yohanes 7:28, Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru ……
  Matius 27:46, Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring …

  Maka, dengan menggunakan logika yang sama, tidak "menyaringkan suaranya", maka apakah nabi Muhammad SAW masuk kriteria itu :

  Sahih Bukhari Kitab Tafsir Al-Qur’an hadis no. 4397
  Sahih Muslim Kitab Iman Hadis no. 307 :

  Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a katanya: Tatakala turunnya ayat 214 surah As-Syura Yang bermaksud : Berilah peringatan berbentuk ancaman kepada kaum kerabatmu yang terdekat yaitu kaum kerabatmu yang benar-benar ikhlas. Rasulullah s.a.w keluar dan menaiki Bukit Sofa lalu berteriak seolah-olah memanggil : Ya Sobahah. Orang ramai tertanya-tanya siapakah yang berteriak. Mereka menjawab: Muhammad. ………

  Dari 2 bahasan di atas, sudah tentu bahwa Yesaya pasa 42 tidak cocok untuk Nabi Muhammad.

 4. gravatar

  # by Anonim - 8 September 2014 07.20

  ***apakah muhammad dibrikan Roh Kudus.....????

  -Pada ayat Yesaya 42:1, Sila baca istilah ibrani nya iaitu ‘ala (ke atas/ sandaran) , ia tidak berarti (ke dalam/ di dalam) kerana kita tahu Ruh Kudus berada di dalam tubuh Isa al-Masih. ‘ala juga memberitahu satu sifat ianya diturunkan dari atas ke bawah dalam arti turunnya Ruh Kudus dari langit ke bumi untuk memberi panduan kepada para nabi.

  -Sedangkan jika kita menggunakan logik turunnya Roh Kudus ke atas nabi dalam Yesaya 42.
  Makanya, Yesus perlu wujud dengan jasad terlebih dahulu sebelum nubuat turunnya Ruh Kudus ke atas Hamba Tuhan bisa terlaksana. Jelas bukan Yesus yang ditunggu umat Goyim/Gentiles.
  ~~~

  ***Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya “Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…”Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya(Hadis Anas bin Malik hal.72)
  ***YOHANES 1:1 , YOHANES 1:14 ...

  -Orang-orang Roman keliru dengan kitab umat Israel. Tidak ada satu umat Israel yang percaya Tuhan itu Tiga melainkan umat Roman.

  -Dari zaman Nabi Nuh a.s, sehingga zaman umat Israel. Tidak ada yang menganggap Roh Kudus sebagai Tuhan

  -Kekeliruan hanya muncul selepas zaman Isa Al-Masih di mana umat Roman tidak bisa memahami kandunga lembaran Bani Israel. Sehingga melihat Roh Kudus sebagai Tuhan, kerana dia diberi gelaran Roh-Ku. Golongan Roman juga keliru sehingga melihat Yesus sebagai Tuhan, kerana Yesus dipanggil Firman sebelum diberi bentuk jasad ketika berada dalam rahim Mariam hasil tiupan Ruh Kudus (yang dipercayai ialah Tuhan).
  Diulangi, tidak ada pengikut2 Nabi terdahulu mahupun mana2 Nabi yang menyatakan Tuhan itu Tiga atau Roh Kudus itu Tuhan.

  ~~~
  ***...dari roh (ciptaan) Kami...QS 66:12
  Kata (ciptaan) tidak ada dalam bahasa Arabnya, berarti pengertian yang tepat dari ayat diatas adalah : Isa adalah sebagian dari Roh Allah SWT, cocok dengan Yesaya 42 “Aku telah menaruh roh Ku ke atasnya”
  Apakah ada ayat dalam Qur'an yang menyatakan nabi Muhammad adalah roh Allah SWT?

  -Sesungguhnya Roh Kudus itu sememangnya ciptaan Allah. Di dalam kitab Israel tidak dapat dilihat Roh Kudus membuat keputusan sendiri tetapi hanya melaksana perintah Allah. Dia tidak mencipta dunia atau langit. Kerana Roh Kudus bukannya Tuhan, sebalik nya, Roh Kudus menunggur perintah dari Allah untuk turun ke bumi untuk menyatakan panduan pada para nabi.
  ~~~

  ***"Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku.. QS 17:85
  Bagaimana mungkin ini terjadi seandainya Muhammad memang telah menerima roh Allah?.

  -Ayat di atas tidak merujuk pada kalimah "Roh Kami". Ada bezanya dengan QS 66:12. 'Roh Kami' atau 'Roh Ku' adalah gelaran buat Roh Kudus.
  ~~~

  ***Yesaya 42:2
  Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.
  Diriwayatkan...Berilah peringatan berbentuk ancaman kepada kaum kerabatmu yang terdekat yaitu kaum kerabatmu yang benar-benar ikhlas...

  -Sila baca Yesaya 42:13 memperihalkan pekikan sewaktu memberi ancaman kepada golongan yang menyembah patung. Dan jelas yang menyembah patung2 di tanah Arab bukanlah dari kalangan AhlulKitab.
  Bahkan Ahlul Kitab menjemput nya untuk mentadbir Kota Madinah. Tidak kah menghairankan kenapa Ahlul Kitab menjemput baginda?
  ~~~

  -Yesaya 42:10-12 menubuatkan penghuni2 yang tinggal di Tanah Arab akan menyebarkan Nyanyian Baru dan memberitakan pujian Tuhan ke merata tempat sekalipun ujung bumi. Hal ini terbukti apabila umat Islam diseluruh dunia tidak putus memuji Tuhan setiap masa seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 42:10.

  -Sesungguhnya umat Arab telah menyampaikan Nyanyian Baru sejak kurun ke-7 masihi lagi sehingga ke hari ini ke serata tempat. Dan bukan bangsa Roman yang dinubuatkan untuk menyampaikan Pujian Tuhan.

  Jelas kelihatan di Temple Mount, Allah hanya mahu umat Islam yang menyampaikan pujian kepadaNya setiap hari. Sebagai peringatan kepada Bani Israel atas keningkaran yang mereka telah lakukan pada masa dahulu. Namun peluang masih diberi kepada mereka seperti dijanjikan dalam Yesaya 42:17-25
  ~~~

 5. gravatar

  # by ishak alief - 30 Oktober 2015 16.51

  al quran penyempurna semua kitab.

 6. gravatar

  # by Anonim - 30 November 2015 08.04

  Sudah tahu Injil dan Quran ayatnya ada yg sama gitu kok katanya Injil dipalsukan Paulus,,slim !!..Muslim !!

 7. gravatar

  # by Shooting stars - 9 Februari 2016 03.04

  Maaf yaaa kawan cuma kalo mau memberikan komentar ttg Paulus itu yang relevan. Dan kalau mau baca Alkitab itu jangan setengah setengah dan ga bisa fi potong. Paulus bukan menolak Taurat, di Galatia 2:16, Paulus lagi ngejelasin kalau melakukan kebaikan itu harus didasari demi Kristus dan bukan karena hukum taurat. Saat itu hukum taurat itu kayak peraturan yang wajib. Karna kalo melakukan kebaikan dg hukum taurat bisa aja karena keterpaksaan, bukan krn keikhlasan hati.

  Galatia 2:15-17 (TB) Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain.
  Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorang pun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat.
  Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti, bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak.

 8. gravatar

  # by Shooting stars - 9 Februari 2016 03.07

  Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
 9. gravatar

  # by raden rizqy - 8 Mei 2016 03.54

  Kesamaan ini disebabkan karena.
  1. Diturunkan/diwahyukan oleh Tuhan yang sama ,Allah
  2. Melalui malaikat yang sama, Jibril/Gabriel
  Cukup simple..